Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt registreres nu og kan sættes i kraft, hvis du i fremtiden skulle blive syg/svækket og derved mister evnen til at tage vare på dine økonomiske og personlige forhold.

Du bør oprette en fremtidsfuldsmagt fordi;

 1. Du vil gøre livet lettere for dine pårørende
 2. Du selv vil bestemme, hvem der skal stå for dine personlige og økonomiske forhold
 3. Fremtidsfuldmagter er digitale – når den først er aktiveret, kan f.eks. læger, apoteker, og retten se den, og derved kan dine fuldmægtige disponere på dine vegne

Opret fremtidsfuldmagt nedenfor til kun kr. 395 via nogle enkelte spørgsmål med masser af hjælp undervejs. Du kan altid ringe og få gratis hjælp til udfyldelsen hvis du støder på problemer. Bemærk modsat andre lavpris udbydere laver vi oprettelsen i det digitale tinglysningssystem GRATIS.

Nederst på siden kan du endvidere læse alt om fremtidsfuldmagter generelt og de typiske spørgsmål.

Vi sørger for GRATIS tinglysning

Svar blot på 5-7 spørgsmål

Modtag fuldmagten straks på e-mail

Lav din egen fremtidsfuldmagt

Typiske spørgsmål om fremtidsfuldmagter

Hvad er retsvirkningerne af en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten er til for at en eller flere kan varetage dine økonomiske og personlige forhold, hvis du engang i fremtiden ikke selv har evnerne til det. Fremtidsfuldmagten ligger i ”dvale” ” i Fremtidsfuldmagtsregisteret så længe du selv er i stand til at varetage dine forhold. Fuldmagten kan kun ses af retten, Familieretshuset og dig.

Når fuldmagten sættes i kraft af Familieretshuset, får den virkning, og kan bruges af den eller de fremtidsfuldmægtige. Herefter kan de fuldmægtige, på de områder som fuldmagten omhandler, repræsentere dig overfor tredjepart.

Fuldmagten skal vedstås foran en notar for at være gyldig - notargebyr 300 kr.

Hvem kan udpeges som fremtidsfuldmægtig?

Alle som på tidspunktet, hvor fremtidsfuldmagten sættes i kraft, som er over 18 år, ikke er under værgemål eller ikke selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, som er i kraft, kan være fuldmægtig.

Det bør være én, som du har tillid til og som måske også kan varetage dine forhold på længere sigt. En mulig fuldmægtig bør inddrages i overvejelserne. Dette sikrer dig, at den pågældende har vilje og evne til at varetage opgaven.

Kan der være flere fremtidsfuldmægtige?

Ja, det kan der godt. Du skal dog vælge, om de skal være sideordnede eller subsidiære (i rækkefølge). Hvis der er mere end en fuldmægtig, skal de dog i fællesskab anmode Familieretshuset om ikraftsætning af fuldmagten.

Hvilke pligter og beføjelser følger med for en fremtidsfuldmægtig?

Den fuldmægtige skal bruge fuldmagten i din interesse og skal som udgangspunkt handle, som du selv ville have gjort.

Den fuldmægtige skal så vidt muligt inddrage dig og ægtefælle/samlever i vigtige forhold. Den fuldmægtige kan heller ikke indgå aftaler med sig selv eller ved modstridende interesseforhold mellem dig og den fuldmægtige.

Den fuldmægtige skal holde dokumentation over dispositionerne og sine egne midler adskilt “fra dine" (med mindre der er tale om ægtefælle/samlever.

Må den fremtidsfuldmægtige give gaver på vegne af fuldmagtsgiverens?

Ja, hvis det er bestemt i fuldmagten, at der kan gives visse gaver. Der kan godt gives sædvanlige gaver til f.eks. jul og fødselsdag, hvis det hidtil er gjort, og det er i tråd med fuldmagtsgivers kår.

Får den fremtidsfuldmægtigen sine udgifter dækket og modtager vederlag?

Den fuldmægtigen kan få dækket nødvendige udgifter f.eks. udgifter til transport, lægeerklæringer og igangsætning af fuldmagten. Det er også muligt at give et egentlig vederlag for arbejdet, hvis det er præcist angivet i fuldmagten.

Kan den fremtidsfuldmægtige gøres erstatningsansvarlig?

Hvis du som fuldmagtsgiver lider et økonomisk tab, kan den fuldmægtige gøres erstatningsansvarlig, såfremt den fuldmægtige har tilsidesat sine pligter forsætligt eller uagtsomt.

Kan der føres privat tilsyn med den fremtidsfuldmægtige?

Ja, du kan bestemme i fremtidsfuldmagten, at der skal være privat tilsyn af enten revisor, advokat, eller en du kender godt, hvis du ønsker det.

Kan man tilbagekalde en fremtidsfuldmagt?

Ja, hvis den ikke er blevet sat i kraft, kan du tilbagekalde den som fuldmagtsgiver. Det skal påses, at det er efter dit eget ønske, og du stadig kan handle fornuftigt. Hvis den blot skal ændres, så laves der en ny fuldmagt, som erstatter den gamle.

Hvis fuldmagten er sat i kraft, så kan fuldmagten kun ændres/tilbagekaldes, hvis du er i stand til at forstå betydningen heraf. Du skal anmode Familieretshuset om dette.

Hvornår ophører en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagt ophører, når du går bort eller kommer under værgemål. Dette gælder dog ikke, hvis værgemålet angår nogle forhold, som ikke er omfattet af fremtidsfuldmagten. Den kan også ophøre, hvis den fremtidsfuldmægtige ønsker at frasige sig hvervet. Den ophører også, hvis den fremtidsfuldmægtige kommer under værgemål, eller hvis personen selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der er trådt i kraft. Fuldmagten ophører dog ikke, hvis der er udpeget andre, herunder subsidiære fremtidsfuldmægtige, der kan varetage hvervet. Fuldmagten kan også ophøre helt eller delvist, hvis der opstår tvivl om den fuldmægtiges evner til at varetage hvervet.

Hvad er forskellen på en fremtidsfuldmagt og en generalfuldmagt?

En generalfuldmagt træder i kraft, når den er underskrevet. Den tinglyses dog ikke og har historisk vist problemer med at blive anerkendt af f.eks. banker. Fremtidsfuldmagten bliver tinglyst og har således ikke nogen usikkerhed ligesom det påses, at fuldmagtsgiver er habil ved notaren. Der kan således også kun være én fremtidsfuldmagt pr. person pga. tinglysningen.

For enkelte personer kan det dog være det bedste at kombinere begge dele.

Er det nødvendigt at indsætte min ægtefælle i fremtidsfuldmagten?

Din ægtefælle bliver desværre ikke automatisk din juridiske værge. Dvs. hvis I ejer fast ejendom sammen, så kan din ægtefælle ikke sælge ejendommen uden godkendelse fra Familieretshuset selv i en hastesituation. Derfor kan det være en god ide, at indsætte din ægtefælle i fremtidsfuldmagten, således at denne blandt andet kan disponere over jeres fælles ejendom.

Hvem skal hjælpe dig, hvis du ikke selv kan?

Alle kan desværre blive ramt af sygdom eller ulykke, som betyder, at du ikke længere kan tage vare på dig selv. Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at hverken dig selv eller din familie kommer til at stå i en situation, hvor man er bundet på hænder og fødder.

Fremtidsfuldmagten er både god i tilfælde af, at uheldet skulle ske i morgen eller om 10 år. Du kan nemlig indsætte flere fuldmægtige i fuldmagten, hvor du måske indsætter din mand eller hustru som 1. prioritet og måske 1 eller flere børn som de næste i rækken. Derved er fuldmagten fremtidssikret.

Fremtidsfuldmagt pris

En fremtidsfuldmagt kan laves relativt billigt, da det er de samme elementer, der går igen i alle fuldmagterne.

Hos DK-Testamente tilbyder vi enten en billig løsning, hvor du selv opretter fuldmagten til 395 kr. Dette foregår ved at svare på nogle enkelte spørgsmål, hvor du for hvert spørgsmål kan få hjælp og vejledning undervejs.

Hvis du ikke er helt tryg ved at selv oprette fuldmagten, tilbyder vi at gøre det for dig for kun 699 kr. I begge løsninger sørger vi for at ligge det digitalt op på Tinglysningsrettens system, så du senere kan vedstå det foran notar. Læs mere om det længere nede. BEMÆRK DETTE GØR ANDRE LAVPRIS UDBYDERE IKKE FOR DIG.

Fremtidsfuldmagten skal vedstås foran en notar som tager 300 kr. for det.

Fremtidsfuldmagt skabelon

Nedenfor er et eksempel på en fremtidsfuldmagt.

Morten og Mia er ægtefæller og har et voksent barn, Michael, sammen. Morten, Mia og Michael bor i en fælles bolig, men Morten har været ude for en ulykke og er blevet hjerneskadet og kan ikke længere handle på sine egne vegne.

Da Morten og Mia heldigvis har oprettet en fremtidsfuldmagt hver, kan denne nu aktiveres for Morten. I fuldmagten var Mia indsat som den primære fuldmægtige og Michael som subsidiær fuldmægtig.

Det betyder nu, at Mia kan sælge huset og flytte i en bolig, der bedre passer til deres behov, ligesom Mia kan tale med det offentlige, gå på Apoteket og give gaver på vegne af Morten.

Fremtidsfuldmagt eksempel for Morten kan ses nedenfor:

Fremtidsfuldmagt eksempel

Undertegnede

Morten Mortensen  11.08.48-XXXX,

giver herved

Mia Mortensen 25.02.1950-XXXX

fuldmagt til at handle på mine vegne i det omfang, det er beskrevet nedenfor.

Såfremt den udpegede ikke kan eller vil påtage sig opgaven eller ikke længere er i stand hertil, er det mit ønske, at

Michael Mortensen 130369-XXXX

skal overtage den pågældendes beføjelser i medfør af denne fuldmagt.

Jeg udsteder fuldmagten for at sikre, at fuldmægtigene kan foretage hensigtsmæssige dispositioner på mine vegne vedrørende mine personlige og økonomiske forhold, og således at et værgemål ikke bliver fornødent, selv om jeg helt eller delvist måtte miste evnen til at varetage mine forhold.

Fuldmægtigene skal i alle forhold handle på den måde, som jeg selv ville have handlet, hvis jeg var i stand hertil.

Fuldmagten sættes i kraft af Familieretshuset efter anmodning, når jeg som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred el.lign. ikke længere har evne til at varetage mine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten.

Familieretshusets afgørelse om ikraftsættelse af fuldmagten har virk­ning fra det tidspunkt, hvor afgørelsen tinglyses i Personbogen

Fuldmægtigene har ret til at træffe alle beslutninger vedrørende mine økonomiske anliggender og hele min formue, herunder blandt andet

 • at gennemføre bankforretning af enhver art på mine vegne, herunder foretage hævninger og disponere over mine bankkonti ved betalingskort, hævekort eller på anden måde,
 • at indgå og anvende aftaler vedrørende netbankadgang, telefonservice og lignende vedrørende mine konti,
 • at disponere over bankboks, købe og sælge værdipapirer, oprette/ophæve konti og depoter,
 • at underskrive kontofuldmagt eller anden af bankens fuldmagtsstandarder,
 • at indgå retshandler og kontrakter af enhver art,
 • at købe, pantsætte og sælge fast ejendom eller andelsbolig,
 • at indgå aftale om leje af bolig eller opsigelse af en lejebolig,
 • at kvittere for enhver betaling eller anden indtægt, der måtte tilkomme mig,
 • at forpligte mig ved optagelse af lån, inddrive mine udestående fordringer, anlægge retssager og indgå forlig, at repræsentere mig i døds-, konkurs- og andre boer.

Fuldmægtigene har endvidere ret til at repræsentere mig i forhold til offentlige myndigheder og private, når disse udfører opgaver for det offentlige, herunder blandt andet

 • at ansøge om offentlige hjælpeforanstaltninger og offentlige ydelser,
 • at klage/anke eller indbringe enhver afgørelse vedrørende mine personlige forhold, herunder udøve mine partsbeføjelser,
 • at fremkomme med tilkendegivelser med hensyn til pleje af og omsorg,
 • at begære aktindsigt i alle oplysninger vedrørende min person, herunder mine helbredsoplysninger,
 • at give samtykke til at behandle personoplysninger om mig, jf. databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen,
 • at modsætte sig anvendelsen af tryghedsskabende velfærdsteknologi, jf. servicelovens § 136 e, stk. 2,
 • at tiltræde optagelse i et bestemt botilbud, jf. servicelovens § 136 f, stk. 1,
 • at give informeret samtykke til behandling, jf. sundhedslovens § 18, stk. 1,
 • at samtykke til anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer, jf. sundhedslovens § 27 d,
 • at samtykke til transplantation, jf. sundhedslovens § 52

I relation til offentlig omsorg og pleje skal anmodninger og indsigelser m.v. fra fuldmægtigene anses som fremsat af mig.

Fuldmægtigene har ret til at disponere på mine vegne i de retsforhold, der er omtalt i § 4.

Fuldmægtigene skal udføre hvervet personligt og har ikke ret til at give fuld­magten videre til andre end de personer, der er nævnt i § 1.2. Dog har fuldmægtigene ret til ved salg og pantsætning af fast ejendom at udstede tinglysningsfuldmagt til advokat eller ejendomsmægler.

Fuldmægtigene kan hver for sig disponere på mine vegne i de retsforhold, der er omtalt i § 4.

Fuldmægtigene skal i videst muligt omfang tage mine nærmeste med på råd, forinden der træffes væsentlige beslutninger.

Fuldmægtigene kan ikke på mine vegne indgå retshandler med sig selv eller i øvrigt anvende fuldmagten i forhold, hvor der kan foreligge modstridende interesser.

Fuldmægtigene kan ikke på mine vegne yde gaver, bortset fra følgende:

Fuldmægtigene kan give sædvanlige gaver, hvis værdi ikke står i misforhold til mine kår.

Fuldmægtigene kan give sædvanlige lejlighedsgaver samt gaver til velgørende formål, i det omfang jeg tidligere har givet sådanne gaver.

Fuldmægtigene kan desuden videreføre en eventuel tradition for afgiftsfrie gavebeløb til mine børn, svigerbørn, stedbørn, børnebørn og oldebørn.

Fuldmægtigene kan ikke forpligte mig ved kaution eller anden sikkerhedsstillelse for tredjemands gæld

Fuldmægtigene skal holde mine midler adskilt fra deres egne midler. Det gælder dog ikke, hvis fuldmægtigen er min ægtefælle eller samlever.

Fuldmægtigene skal opbevare alle bilag vedrørende dispositioner over 1.000 kr.

Fuldmægtigene kan for min regning antage sagkyndig bistand (f.eks. advokat, revisor, ejendomsmægler, investeringsrådgiver m.v.), såfremt fuldmægtigene for udførelsen af deres hverv under fuldmagten skønner dette fornødent og hensigtsmæssigt.

Fuldmægtigene har krav på at få godtgjort deres nødvendige udgifter i anledning af fuldmagtsforholdet.

Denne fuldmagt kan, når den ikke er sat i kraft, ændres eller tilbagekaldes ved registrering i Fremtidsfuldmagtsregistret og vedkendelse for notaren.

Når fuldmagten er sat i kraft, kan ændring eller tilbagekaldelse ske, hvis jeg er i stand til at forstå betydningen heraf. Familieretshuset træffer efter anmodning fra mig afgørelse herom.

Fuldmagten ophører, hvis jeg kommer under værgemål eller samværgemål, jf. vær­gemålslovens § 5 eller § 7, for så vidt angår de anliggender, der er omfattet af værgemålet eller samværgemålet.

Fuldmagten ophører også, hvis fuldmægtigene frasiger sig hvervet, hvis fuld­mæg­tigene kommer under værgemål, eller hvis fuldmægtigene selv har oprettet en frem­tidsfuldmagt, der bliver sat i kraft. Fuldmagten ophører dog ikke, hvis der er udpeget andre fuldmægtige, herunder subsidiære fuldmægtige, der fortsat kan vare­tage hvervet.

Fuldmagten ophører endvidere ved min død.

Fuldmagtsforholdet kan desuden ophøre helt eller delvist, hvis der opstår tvivl om fuldmægtigenes evner til at varetage hvervet. I disse tilfælde kan Familieretshuset vælge at tage initiativ til at indlede en sag om værgemål, hvis Familieretshuset af hensyn til fuldmagtsgiveren vurderer, at der er behov herfor.

Jeg registrerer fuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregistret ved tinglysningsretten og vedkender fuldmagten for notaren inden 6 måneder efter registreringen.

Opret aldrig en fremtidsfuldmagt ud fra en færdig skabelon, da den typisk ikke vil passe til din behov.

Fuldmagten kan udarbejdes på mange forskellige måder i forhold til hvor mange fuldmægtige, man ønsker, og hvad deres beføjelser skal være osv.

Fremtidsfuldmagt vejledning

Idet fremtidsfuldmagten kan give meget store beføjelser, er det vigtigt, at den oprettes præcis som du ønsker. Du får grundig vejledning i vores ”opret selv” løsning, men det anbefales altid at få rådgivning, hvis du måtte være i tvivl om noget, hvilket vi også tilbyder.

Opret aldrig en fremtidsfuldmagt ud fra en færdig skabelon, da den typisk ikke vil passe til din behov.

Fremtidsfuldmagt: Gyldighed og tinglysning

For at fremtidsfuldmagten er juridisk gyldig så skal den både underskrives med Nem-ID på tinglysning.dk (vi sørger for at gøre dokumentet klar til det og vejleder dig i, hvordan du signerer).

Det andet trin er at underskrive fremtidsfuldmagten foran en notar i din lokale byret. Det koster 300 kr. i gebyr (2021 pris).

Du finder din lokale byret her: http://www.domstol.dk/om/organisation/Pages/Byretterne.aspx

Fremtidsfuldmagten er IKKE gyldig ved blot at være underskrevet foran 2 vitterlighedsvidner.

Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige (bl.a. Nem-ID), så er der også en løsning for det - se mere længere nede.

Hvis du er fritaget for digital kommunikation

Så kan der oprettes en papirversion af fremtidsfuldmagten, som sendes til Familieretshuset og seneres signeres ved personligt fremmøde. Denne fremgangsmåde udelukker behovet for at tage til notar.

Fremtidsfuldmagt demens

Rigtig mange danskere rammes desværre i dag af enten demens, Alzheimers eller andre lidelser. Derfor er det vigtigt, at fremtidsfuldmagten oprettes så tidligt som muligt i livet.

Den dækker selvfølgelig også, hvis man skulle være ude for en tragisk ulykke og på den måde mister muligheden for at tage vare på sig selv.

Hvad kan man ikke med en fremtidsfuldmagt?

 • Sende fuldmagtsgiver på plejehjem iht. Sociallovgivningen
 • Indgå ægteskab og oprette testamente
 • Afskære sociale relationer til familiemedlemmer
 • Beslutninger om religiøse forhold

Hvis man på et område ikke kan lade sig repræsentere, kan du ikke som fuldmagtsgiver lade den fuldmægtige handle på dine vegne. Derudover begrænser man den fuldmægtiges beføjelser af fuldmagtsgiverens personlige handlefrihed. Dvs. den fuldmægtige kan ikke tvinge fuldmagtsgiveren til at udføre eller undlade at udføre en handling. Man bliver således ikke frataget alle sine muligheder blot for at en fremtidsfuldmagt aktiveres. Det er stadig muligt selv at tage beslutninger.

Ny lov om fremtidsfuldmagter

Med loven om fremtidsfuldmagter (08.06.2016) kan du have stor medbestemmelse i, hvem der skal varetage dine forhold.

Familieretshuset skal ellers godkende dispositioner, der måtte skulle foretages, og/eller udpege en værge. Med loven slipper man for, at staten skal bestemme disse ting.

Hvad koster en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt kan laves fra helt ned til 395 kr. via udførlig guide, hvor du svarer på enkelte spørgsmål. Hvis du ønsker rådgivning, kan det gøres for kr. 699.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Hvis du er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftigt, så kan du oprette en fremtidsfuldmagt. At handle fornuftigt betyder også, at du skal kunne forstå konsekvenserne af at oprette fremtidsfuldmagten.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Først hjælper vi med at oprette fremtidsfuldmagten, som du derefter skal signere digital på tinglysning.dk

Derefter skal den vedkendes hos en notar i din lokale byret. Det koster 300 kr. (2020).

Fremtidsfuldmagten ligger så i Fremtidsfuldmagtsregistret, indtil den måske bliver sat i kraft af Familieretshuset, hvis du ikke længere er i stand til at varetage dine egne forhold.

Hvordan ændrer jeg i en fremtidsfuldmagt?

Der skal laves en ny fremtidsfuldmagt, som erstatter den gamle, såfremt du ønsker at ændre i den. Man kan ikke ændre i en eksisterende fuldmagt. Man bør løbende tjekke sin fremtidsfuldmagt, om den stadig dækker de områder, den er tiltænkt til.

Hvordan sætter jeg fuldmagten i kraft?

Man indgiver en anmodning til Familieretshuset om, at de skal sætte fremtidsfuldmagten i kraft. Dette kan gøres af én selv eller af den eller de fremtidsfuldmægtige i forening.

Det koster et gebyr på kr. 1.010 at sætte den i kraft, ligesom der skal vedlægges en særlig lægeerklæring.

Thanks!

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.